CLUB SENIORS DAMES JEUGD INFO MEDISCH EVENEMENTEN  SPORTIEF LINKS SPONSORING AFGELASTINGEN
HOME                    
LIDGELDEN HUISHOUDELIJK REGELEMENT ALCOHOL EN DRUGSBELEID VERVOER TUSSENKOMST ZIEKENFONDS CHARTERS KLEDIJ VACATURES NIEUWS  Huishoudelijk reglement

Je hebt ervoor gekozen om je zoon of dochter bij onze vereniging te laten sporten. Dit betekent dat je vertrouwen hebt in de jeugdopleiding die wij bieden. Het garanderen van kwaliteit houdt echter ook in dat we met de diverse betrokkenen bepaalde afspraken maken en dat bepaalde spelregels in acht genomen moeten worden. Met dit huishoudelijk reglement willen we die afspraken en regels even op een rij zetten.

Aanwezigheid

- Iedere speler is verplicht de trainingen bij te wonen. Bij aankomst begeeft de speler zich onmiddellijk naar de kleedkamers.
-
Bij afwezigheid wordt de trainer vooraf verwittigd per telefoon. Indien de trainer niet bereikbaar is, wordt de verantwoordelijke coördinator verwittigd.
-
Iedereen is tijdig aanwezig voor de trainingen en wedstrijden . De trainer deelt de juiste tijdstippen mee.
-
De spelers begeven zich gezamenlijk en onder begeleiding van de trainer naar het oefenveld. Geen enkele speler betreedt het trainingsveld zolang er spelers van een ander team actief zijn. Niemand verlaat de training zonder toelating van de trainer.
-
Na de training begeleidt de trainer de spelers naar de kleedkamer.
-
Er wordt van de spelers verwacht dat ze zich gedragen in de kleedkamers, zowel voor als na de training en wedstrijd .
Elke speler ruimt zijn eigen spullen op en heeft respect voor het materiaal van anderen. De trainer controleert of de spelers die van dienst zijn,de kleedkamer opgeruimd achterlaten. Indien dit niet zo is, zullen er sancties volgen.

Discipline

- De trainer wordt steeds aangesproken als "trainer".
- Beleefdheid is vereist tegenover elke clubverantwoordelijke. We vinden het belangrijk een hand te geven bij aankomst en vertrek.
- Onze voetbalvelden zijn geen cross-terrein voor fietsers of bromfietsers, de omheining is geen zitplaats, de netten zijn evenmin klimrekken.
- De schoenen dienen na elke training en/of wedstrijd afgeveegd te worden aan de betreffende borstels en niet in de kleedkamers of onder de douches.
- Het gebruik van obscene en beledigende taal is verboden. Het is een jeugdspeler ten strengste verboden te roken of alcoholische dranken te gebruiken binnen de accommodaties van de club. Bij vermoeden van druggebruik zal de speler aan een test onderworpen worden in samenspraak met ouders en clubarts. Indien positief, zal de speler onmiddellijk verwezen worden.
- In geval van ziekte wordt duidelijk en ondubbelzinnig de duur van de afwezigheid doorgegeven aan de trainer.
- Na een wedstrijd wordt onder leiding van de afgevaardigde op een ordentelijke manier de gebruikte kledij ingezameld. De spelers houden zich aan de organisatie die de afgevaardigde hier oplegt.
- Als de trainer of de afgevaardigde het woord nemen, zwijgen alle spelers tot hen toestemming gegeven wordt om te reageren.
- Spelers die aangeduid worden voor een wedstrijd, lager dan hun eigen niveau, en om welke reden dan ook verzaken aan deze wedstrijd, komen de week daarop niet in aanmerking voor een selectie met het eigen team.
- Elke speler en zijn ouders verbinden er zich toe eventuele problemen via de trainer/afgevaardigde bekend te maken. Indien nodig kunnen zij zich eveneens wenden tot hun coördinator. Zij respecteren de integriteit van de club en laten zich niet verleiden om de club op een negatieve manier in het daglicht te stellen.

Materiaal

- Iedere speler is op training steeds in het bezit van zijn eigen opgepompte bal, voetbalschoenen aangepast aan de staat van het terrein en 1 paar loopschoenen.
- Zoekgeraakte ballen worden onmiddellijk gezocht. De club verstrekt maar één bal per seizoen en is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal.
- Tijdens het douchen draagt iedereen badslippers.
- Iedere speler zorgt ervoor dat zijn uitrusting in goede staat verkeert, tevens dat zijn schoenen goed onderhouden zijn.
- Elke speler biedt zich voor de wedstrijd aan in training en T-shirt van de club.
- Bij verlies of beschadiging van het materiaal dient de speler zelf voor vervanging in te staan.
- De club is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke materialen. Zorg er dus voor dat er geen kostbare voorwerpen  (portefeuille, gsm, …) achtergelaten worden op onbewaakte plaatsen (kleedkamers,…). Deze kunnen steeds opgeborgen worden in de jeugdkantine.

Ve
rzorging

- Als je je goed inzet tijdens training of wedstrijd, zal je beslist bezweet het veld verlaten. Douchen is daarom een noodzaak en we gaan ervan uit dat iedereen zich daaraan houdt. Tijdens het douchen is het dragen van slippers verplicht. Aangezien douchen verplicht is vanaf U09, wordt er van de spelers verwacht dat ze bij trainingen in gewone kledij toekomen en vertrekken.
- Doe horloges en andere voorwerpen uit, die een gevaar vormen voor jezelf en anderen.
- Let op je voeding.
- Vertel je trainer of je eventueel nog andere sporten beoefent. Hij kan dan helpen overbelasting te voorkomen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de trainer na overleg met de jeugdcoördinatoren toestaan dat de speler deelneemt aan sportactiviteiten buiten de club (vb. schoolvoetbal, loopmeetings,…)
- Elke kwetsuur, hoe klein ook, dient voor de wedstrijd of training gemeld te worden aan de trainer. Deze zal aangeven wat er verder dient te gebeuren, al dan niet in samenspraak met de medische staf.
- Laat een kwetsuur volledig genezen vooraleer je terug begint te trainen.
- Bij jeugdwedstrijden wordt er zonder medisch voorschrift niet getraind of gespeeld met verbanden of dergelijke.
- Persoonlijke kledij duidelijk merken om misverstanden te vermijden.


Afspraken in verband met de school en contacten met de trainer

- De afspraken hieromtrent worden door de trainer bepaald.
- Verwaarlozen van de studie kan leiden tot tijdelijke stopzetting of vermindering van de trainings - en/of wedstrijdactiviteiten.
- Schoolproblemen van welke aard ook dienen gemeld te worden aan de verantwoordelijke coördinator.
- Tijdens de examenperiodes kunnen de trainingen aangepast worden. Dit kan per groep worden bekeken.
- De trainer kan ten allen tijde beslissen om individuele thuisopdrachten met betrekking tot het voetbal op te leggen.
- Iedere speler is in principe verplicht aanwezig te zijn vanaf de eerste tot de laatste training. Vakantieregelingen dienen vooraf doorgegeven te worden aan de trainer. Er wordt uitdrukkelijk verzocht om geen vakantie te nemen tijdens het seizoen .
- De trainer kan en mag in geen geval beïnvloed worden met betrekking tot de activiteiten van een speler. Na een training of wedstrijd is het een ouder niet toegelaten over deze activiteit te praten om te vermijden dat de objectiviteit van de beoordeling van de speler in het gedrang komt. Alle problemen met betrekking tot de trainingen, wedstrijden of persoonlijke levenssfeer worden aan de trainer of eventueel aan de verantwoordelijke coördinator gesignaleerd.

Sancties

- Boetes opgelegd voor het niet naleven van dit intern reglement worden geregeld met de elftalverantwoordelijke. Deze worden steeds betaald na beëindiging van de activiteit of ten laatste voor het begin van de daaropvolgende activiteit.
- De sanctie wordt bepaald door de trainer in samenspraak met de verantwoordelijke coördinator.
- Ongecontroleerd geweld of agressie wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering van het terrein en eventueel een schorsing door de club nadien.
- Gele of rode kaarten voor herhaaldelijk protest of ongeoorloofd brutaal spel worden beboet.

Supporteren en resultaten

Wij moedigen ouders aan om hun kind tijdens de wedstrijden te komen bewonderen, maar we verwachten wel dat onze supporters de ploeg als team aanmoedigen. Ook wij winnen graag. Het belangrijkste is echter niet in de eerste plaats het resultaat, maar wel de spelkwaliteit en de spelvreugde. Er wordt thematisch getraind en niet in functie van bepaalde wedstrijden of resultaten. Geef zelf geen dwingende richtlijnen over hoe hij/zij moet spelen of hoe anderen dat moeten doen. Als ouder weet je immers niet altijd welke opdrachten uw kind van de trainer heeft meegekregen. Je zou zo zelf vooreen conflictsituatie met de trainer kunnen zorgen waarvan je kind de dupe kan worden.